Nisan 18, 2024

İlk Sex

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

İlk Sex
Öncelikle Profil Resmimdeki yarra?? devaml? soruyolar seninmi diye kesinlikle BEN?M burda inanm?yan bir çok han?ma msn de gösterdim baz?lar?n? yanl?z baz?lar?n? kocalar?yla beraber sikti?im oldu.

?imdi ?lk sex deneyimimi anlat?cam.

Lise son s?n?ftayd?m
Benim zaman?mda okulda önüne gelen k?z? sikmek bir hayaldi . ?imdiki gençler grup bile yap?o =)
Bi sevgilim vard? bekarete çok önem veriyordu sadece birbirimizi emerdik.
Bende bekareti bozulucak diye ve daha hiç sex yapmad???m için hep korkarak sürttürürdüm.
Okulun bitece?i son hafta millet hep birbirine kayman?n pe?ine dü?tü benimde akl?mda manitama atlamak vard? cay?r cay?r yan?yodum oda bunu fark etti?inden heralde az görü?meye ba?lad? benimle.
Okuldan kaçt?k kadiköye gittik 3-5 arkada? benimk**e k?zlar olunca etraf?mda tak?ld? pe?ime.
Biraz sahilde gezdik çay okey filan sonra orda bi arkada??n evine gittik.
ev sahibi arkada? viski getirdi birer bardak içtik sonra cigara sard?lar hep beraber onuda içtik herkes pilot.
Manitas?n? alan bi odaya gidiyo sonunda kald?k ba?ba?a benimkiyle.
Ben bi kaç gündür benden kaç?yo diye fazla yüz vermiyorum öle telefonumla oynuyodum usulca sokulup beni masum bi ?ekilde öpmeye ba?lad?.
Bende yine yan?t yok tabi.
Diliyle yüzümün her kö?esini yalamaya ba?lad? sanki orda yokmu?um gibi davran?yorum bende.
Bi an s?k?ld? heralde ufluyup pufluyarak döndü arkas?n? küstü sanki.
Bi iki dakka sonra döndüm bakt?m pembe kilotu pantolonunda ç?km?? gözüküyordu içim bi tuhaf oldu bi an dü?ündüm bunu ?imdi sikmezsem bu okul bitince aytr?l?r bidahada hiç sikemem diye =)
Usulca koklamaya ba?lad?m omzunu s?rt?n? ensesini buna yap?nca delirirdi.
Hemen döndü bana ve ilk defa öyle ate?li öpü?mü?tük.
Gömlei?ini ç?kar?cakt?m ilk tam elimi att?m olmaz ya gelirlerse dedi durdurdu beni.
Hemen ko?tm odan?n kap?s?n? kitledim üzerimdeki gömle?i pantolonu ç?kard?m zaten çocuklu?umdan beri ne kilot ne boxer hiç bi?iy giymem =)
Ç?r?l ç?plak kar??s?ndayd?m.
Eliyle seksi bi ?ekilde beni ça??r?yordu.
Yava?ça sokuldum yan?na hemen uzand?m ama yan?na yatt?m .
A?k?m yalamam? istermisin demeye kalmad? verdim a?z?na hiç ses etmiyordum o sikimle oyna??rken belinden tuttum kald?rd?m ba??m?n üstüne koydum bacak aras?n?.
Ba?lad?k 69 a
ilk defa yap?orduk bunu o genelde fazla rahat yalatmazd? kendini .
Bu sefer hiç bi?iy demedi daha gayretle yalamaya ba?lad? sikimi.
bende ufak ufak ?s?r?yor dilimi am?n?n her yerine sürtüyordum çenemden a??a?? damla damla dü?üyodu suyu kendimi kaybetmek istiyordum art?k
Kalkt?m alt?ndan ald?m bu sefer alt?ma onu ama eli am?n? tutuyo sokmay?m diye
Dedim nap?yon bi?iy yapm?ycaam filan bakt?m s?k?l?p büzülmeye ba?lad? bacaklar?n? kenetledi filan sinirden ate? küpüne dönmü?tüm.
Zorla yapmak istemiyordum benim olsun istedim sadece kendi iste?i ile.
Onu öylece b?rak?p yan?na yatt?m bi sigara yakt?m.
Önce koluma ba??n? koyarak puru?up yatt? yan?ma hiç ses yok bende.
Ba?lad? anlatmaya yok bobam ?öle yok annem böle bekaretime bi?iy oldu?unu ö?renirlerse senide ya?atmazlar beni falan filan anlat?yo ama kim siker o havalar? =))
Hiç cevap mimik gülümseme bak?? hiç bi tepki vermiyorum diktim gözümü tavana bak?yorum sadece.
Sikimle oynamaya ba?lad? ben istemiyorum mu san?yosun senin içme girmeni falan gibisinden bi sürü laf say?kl?yo o arada iyice do?rulttu sikimi .
Bende hala ses yok ama sikim dimdik dikiliyo.
Eliyle sikimi göbe?ime do?ru yat?rd? birden kalkt? üstüne oturdu ama sokmadan.
üstünde bi ileri bi geri yap?p akl?n ca kendini bo?alt?cak hasbam =)
Tuhaf olmu?tum kesin verir art?k dedim içimden tav?na gelmi?ti.
Ellerimle kalçalar?n?n yanaklar?n? ay?r?p Tam isabet al?cam sikimi b?rakm?yo bu sefer.
Dedim kalk üstümden ben gidiyorum =)
Gitme gitme nolur a?k?m k?zma anla beni falan filan dedim bu gün seni sikmezsem bidaha yüzümü bile göremiyceksin =)
a?k?m götümü sik ozaman ama yava?ç yava? sözmü falan
Dedim ?ansa bak a?z?na bile zorla verirken k?z kötü teslim etti =))
Hemen domalt?p geçtim arkas?na zaten götü küçücük bide deli?e sokman?n imaki yok oyan? zorluyorum ba??r?yo bu yan? zorluyorum ba??r?yo bi türlü sokamad?m .
Hemen akl?ma vazelin geldi.
Dedim sen dur geliyorum ç?kt?m odadan ç?r?lç?plak odalardan birinin kaps?n? çald?m ev sahibi çocu?un k?z arkada?? açt? kap?y? ama k?zda ç?r?lç?plak dedim vazelin varm?d?r burda önce kap?y? usulca yar?s?na kadar kapatt? erkek arkada?? görmesin diye ama kendi hala bak?yo döndü arkada??na vazelin varm? evde dedi çocukda mutfakdan s?v? ya? sürsün diyo sesini duyuyorum k?z gülerek s?v? ya? sürcekmi?sin dedi ama nas?l bak?yo sikime az kald? tutucak sand?m =)
Hiç ona yüz vermeden döndüm arkam? gittim mutfa?a mutfakdan s?v? ya? ar?yorum bi havlu atm?? üstüne gelmi? bana yard?m ediyo güya =))
Ben mutfak cam?n?n kenar?ndaki ?i?elerin hangisi s?v? ya? anlamaya çal???rken geldi geçti önüme bi ?i?eden çay barda??na s?v? ya? koyarken dü?tü havlusu umrunda bile de?il hala ya? dolduruyo ?i?eden .
iyice üstüne yakla?t?m bacaklar?n?n aras?ndan geçti sikim öbür tarafa k?z?n öyle bir iç çeki?i vard?ki anlatamam. =))
?i?eyle barda?? sehpan?n üstüne koydu elini arkas?na att? sikimin ucunu ok?uyo .
Dedim acil görü?elim ama ?imdi ne yeri ne zaman? çektim bacaklar?n?n aras?ndan sikimi ald?m çay barda??n? dudaklar?n? dilimle yalad?m geçtim yan?ndan
Girdim bizim odaya kitkedim kap?y?da .
bizimki elimde bi çay barda??n? görünce dedi a?k?m o ne dedim s?v? ya? bunununla yap?caz dedi olurmu dedim olur =)
Domald? tekrar önümde dedim hiç s?kma kendini önce bi kaç damla deli?ine damlatt?m birazda parmaklar?ma ba?lad?m i?aret parma??m? deli?ine sokup ç?karmaya .
ara ara kas?yodu kendini ama genel olarak di?er zamanlardaki gibi s?kmad? hiç
usul usul inlemeler ba?lad?
biraz gidip geldikten sonra ba? parma??mla delik iyice yumu?ad? sonra iki parmak biraz can? ac?d? heralde bi an ileri itti kendini saçlar?ndan çektip ba?lad?m iki parmakla bi on dakka deli?i iyice gev?ettim.
bardakta kalan ya??n yar?s?n? sikime döktüm bu arada bak??lar? ayn? kedi yavrusu gibiydi =))
geri kalan?da deli?in içine do?ru damlatmaya ba?lad?m .
Kanepenin Ba? ucuna dayad?m bunu ac?rda çekilir diye kaçamas?n hesab? =))
bunu iyice s?k??t?rd?m bacaklar?mlada kalças?n? etraf?n? kenetledim ilk kafas?n? sokunca biraz a?lar gibi oldu hemen durdum içinde b?rakt?m kurtulmaya çalu???yor ama b?rak?rm?y?m daha =))
onu sakinle?tirmek içinde demedi?im laf kalmad? haa =))
içinde k?m?ldamay?nca o a?l?ycak gibi ifade silindi surat?ndan
ama iteklemeyede korkmuyo de?ilim hani.
yava? yava? içerde olan kafas?n? ileri geri harek ettiriyorum ama kar?nca siker gibi ayn? =))
zor oldu ama al??t? oda kendini itmeye ba?lad? benim üzüldü?üm nokta hepsini sokamamam =)
ben h?zlanmaya çal??t?kça o kendini s?k?yo yar?s?n? bile sokmama izin vermiyordu.
gözüm karard? bi kere. kafas?n? kanepenin kollu?una dayad?m götü dimdik havadayd? dikildim aya?a üstten hepsini bas?cakd?m önce bi parças?n? soktum biraz gidip gelirken kendini serbest b?rakmas?n? bekliyorum bi an bo?lu?unu yakalad?m bast?m yarra?? ama nas?l zorluyorum alt?mdan kalkmaya çal???yo kalkamad? nerdeyse 3 te 2 sini soktum ba?lad? a?lamaya hiç umrumda bile de?il daha çok ?ehvetim artmaya ba?lad? onun bu çaresizli?i kar??s?nda iyice hayvanla?maya ba?lad?m dümdüz uzand? kanepeye yüz üstü bende hiç ç?karmadan yatt?m üstüne elleriyle bana vurup kurtulmak istiyo tuttum ellerini saç?ndan da yakalad?m oldu?um pozisyondan k?m?ldamadan üstüne aban?yorumki dibine kadar girsinde al?y?m bütün ac?m? diye =)
onun çaresizce iniltiylwe kar??k a?lamas? çok tahrik etmi?di beni bu duruma fazla dayanamay?p bo?ald?m içine içinden ç?kard?m ama kanepenin örtüsünü kan götürüyo sikimde kanam??t? götüde kanam??t? yani am?ndan siksem bu kadar kanamazd? heralde =)
hemen kanepenin örtüsünü ç?kar?p önce onu sildim sonra kendini bu arada benimki hala h?çk?ra h?çk?ra a?l?yo biraz kendimizi temizledikten sonra ba?lad?m buna ?evkat göstermeye yok sen benim ?öle hayat?ms?n böle bitanemsin kar?ms?n kad?n?ms?n falan falan =))
bakt?m a?lamay? kesti
onun z?r?lt?s?ndan da öyle kurtulduk dedim ben ev sahibine soruyum bi banyok yapal?mm? olur dedi zaten bu halde kilotumu giyemem annem kesin görür falan.
kanl? kanepe örtüsünü ald?m elime ev sahibi çocu?un odas?n?n kap?s?n? çald?m bu sefer ev sahibi çocuk açt? kap?y? dedi ne yapt?n bu hal ne o k?z? bozdum sand? ilk sonra k?saca anlatt?m ayak üstü dedim bu örtüyü nab?y?m banyoya at dedi annesi ?ehir d???na gitmi? zaten ben hallederim dedi.
bide banyo yapmak için izin istedim rahat?na bak diyince benim k?z? ald?m güzelce y?kad?m önce onu sonra o beni p?r?l p?r?l ç?kt?k banyodan giydik elbiselerimizi kokla??yoruz yine derken herkes geldi odaya kiminin babas? i?den gelcekmi? kimi okula geri dönmesi laz?mm?? yoklama ka??d?na imza at?lmadan falan filan herkes kalkt? bizde kalkt?k. ev sahibi çocuk k?z arkada??m?da b?rak ya?ar diye verdi k?z? pe?imize benim k?z o mutfakta sürttü?üm k?z bide ben bindik otobüse ama benim k?z?n yan?nda konu?muyoruz bile =))
benim k?z? indirdim evinin dura??nda biz devam ettik bi ya?l? teyze geldi önümüze kalkt?m hemen yer verdim oda benle kalkt? yan?ndaki k?za yer verdi dedi geç arkada dural?m geçtik arkaya naapt?n dedi bozdunmu k?z? yoo dedim bozmad?m o kan neydi peki dedi arkas? ac?d? dedim gülerek gözlerinin içine bakt?m =))
seni içime almak istiyorum ama ?u durumda olmaz okul bitince ayr?l?r?m zaten benimkinden dedi ozaman sende istersen birlikte oluruz tabi istersen diye iki kere tekrarlad?.
olur dedim telefonlar?m?z? verdik birbirimize onun dura?a yakla?m??t?k tam giderken dudaklar?n? öpmeye çal??t?m çekti kendini ama bu arada sikimi de tutmadan inmedi.otobüste yanl?z kal?nca ya?ad?klar?m? hat?rlad?m kendi kendime gülümseyip duruyodum dura?? kaç?rd?m bu arada anl?yca??n?z ilk seksim anal oldu ve sonra vazgeçilmezim =)))

Zahmet edip okuduysan?z te?ekkür ediyorum ama siz yinede benim sikti?im kar?lar? dü?ünüpte hayal kurmay?n =))

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

izmir escort izmir escort izmir escort sincan escort keçiören escort ankara escort şişli escort mecidiyeköy escort bakırköy escort taksim escort gaziantep escort etlik escort Antalya escort kocaeli esgort antep escort erotik film izle kocaeli escort kocaeli escort Çankaya escort Ankara escort bayan Ankara Escort Ankara Escort Rus Escort Eryaman Escort Etlik Escort Sincan Escort Çankaya Escort bakırköy escort şişli escort mersin escort antalya rus escort Escort ensest hikayeler hurilerim.com sincan escort dikmen escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort kuşadası escort bayan escort Escort bayan Escort bayan bahisu.com girisbahis.com görükle escort escort escort escort travestileri travestileri porno porno beylikdüzü escort Bahis sitesi xnxx Porno 64 alt yazılı porno bursa sınırsız escort bursa escort bayan porno izle bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort Anadolu Yakası Escort Kartal escort Kurtköy escort Maltepe escort Pendik escort Kartal escort şişli escort istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti ankara travesti Moda Melanj etlik escort